top of page

Algemene voorwaarden takeoff Physio Summit 15-02-24/18-02-24

 

Toegangsbewijs 

 • De overeenkomst tussen de Organisatie takeoff.physio (Lees: takeoff.physio by Teunissen and van Dee KIG.) en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een betaling maakt voor het Evenement. Een betaling is tevens ook het akkoord gaan voor de algemene voorwaarden zoals die hier beschreven staan. 

 • Bij betaling gaat de bezoeker akkoord dat takeoff.physio ten allen tijde met hen contact mag opnemen m.b.t. werken in Zwitserland of zaken omtrent het werken in Zwitserland. Ten zij anders aangegeven door de bezoeker.

 • Bezoeker kan een gesloten overeenkomst niet wijzigen of ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen hem dat recht zou toekennen.

 • de Bezoeker heeft een geldig legitimatiebewijs en een reisverzekering tijdens het plaatsvinden van het evenement. 

 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanvaarding tot het aangaan van een overeenkomst van Bezoeker te weigeren of een overeenkomst te ontbinden indien daarvoor een redelijke grond bestaat (bijvoorbeeld ingeval door eerdere omstandigheden een Bezoeker toegang tot Evenementen is ontzegd), dan wel aan de toegang tot het Evenement aanvullende voorwaarden te verbinden.

 • Een betaling geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
   

Doorverkoop/refund

 • Tickets zijn niet storneerbaar, maar mogen wel aan andere fysio's worden gegeven/verkocht. Licht hier de organisatie over in. En de prijs mag niet meer zijn dan de prijs die ervoor betaald is. 

 •  De Organisatie kan aan een toegestane doorverkoop nadere voorwaarden verbinden. Die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een verplicht te doorlopen procedure om de overdracht te realiseren. 

 •  Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs, de toegang tot het Evenement te ontzeggen

 

Media en media apparatuur

 • Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

 • Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compactcamera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen.

 • Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.

 • De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld. 

 

Overmacht

 • In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren of te organiseren op een andere datum.

 • Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; brand, overheidsmaatregelen, staking, slechte weersomstandigheden, etc.

 • Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht geheel wordt geannuleerd voordat het Evenement is begonnen, zal de restitutieregeling plaatsvinden. 

 

Aansprakelijkheid

 • De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

 • Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

 • Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaanmaking van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag. 

bottom of page